Visselblåsare

Visselblåsarpolicy för Team Kjellin Mining & Entreprenad AB
Introduktion

Team Kjellin Mining & Entreprenad AB ("företaget") är fast beslutna att upprätthålla högsta standarder för integritet och etik inom vår verksamhet. Denna visselblåsarpolicy ("policyn") är en vital del av vår åtagande att främja en öppen och ärlig företagskultur. Policyn ger vägledning för att rapportera misstänkt oegentligheter eller felaktig verksamhet inom företaget på ett säkert och konfidentiellt sätt.


Omfattning

Denna policy gäller för alla anställda, entreprenörer, leverantörer, och andra intressenter av Team Kjellin Mining & Entreprenad AB. Den är avsedd att underlätta rapportering av misstankar om olaglig, oetisk eller olämplig verksamhet inklusive, men inte begränsat till, finansiell oegentlighet, korruption, arbetsplatsens säkerhetsproblem, och brott mot företagspolicyer eller lagar.


Vad ska rapporteras?

Rapportera beteenden eller handlingar som strider mot företagets policyer, etiska riktlinjer, eller lagar. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, ekonomisk oegentlighet, brott mot arbetslagstiftning, korruption, allvarliga säkerhetsbrister, och olagliga aktiviteter. Rapporteringen bör gynna allmänhetens intresse och bidra till att upprätthålla företagets integritet och etiska standarder.

Vad ska inte rapporteras här?

Undvik att rapportera personliga missnöjen som inte rör brott mot policyer, etik eller lagar. Detta inkluderar ogillande av arbetsuppgifter, enkla missförstånd, eller personliga konflikter som inte innebär oetiskt beteende. Sådana ärenden bör hanteras genom interna kanaler som HR-avdelningen eller kontakt med närmsta chef. Visselblåsarsystemet är inte avsett för frågor som enbart rör individuella intressen snarare än allmänhetens intresse.


Rapporteringsprocess

  1. Rapportering: Individer uppmuntras att rapportera misstankar eller bevis på felaktig verksamhet. Detta kan göras via vår dedikerade visselblåsarplattform på teamkjellin.se eller genom direkt kontakt med någon på företagets ansvarige person.
  2. Konfidentialitet: Företaget garanterar att alla rapporter behandlas konfidentiellt och skyddas till största möjliga mån. Identiteten hos den som rapporterar kommer inte att avslöjas utan deras samtycke.
  3. Utredning: Alla rapporterade ärenden kommer att undersökas noggrant och objektivt. Företaget kommer att vidta lämpliga åtgärder för att rätta till eventuella felaktigheter eller oegentligheter som identifieras.
  4. Skydd mot vedergällning: Företaget garanterar att ingen som i god tro rapporterar en misstanke kommer att utsättas för vedergällning, repressalier eller negativ behandling.


Ansvar och Uppföljning

Anställda och intressenter: Uppmanas att rapportera eventuella misstankar om oegentligheter så snart de upptäcks.

Företagsledning: Är ansvarig för att säkerställa att denna policy genomförs och att rapporterade ärenden hanteras korrekt.


Ändringar i Policyn

Denna policy kan komma att revideras eller uppdateras för att spegla förändringar i lagstiftningen eller i företagets interna riktlinjer. Alla ändringar kommer att kommuniceras till berörda parter på ett lämpligt sätt.

Vårt mål

Att vara ledande inom vår bransch genom att kontinuerligt sträva efter innovation, kvalitet och effektivitet. Vi engagerar oss för att ständigt utvecklas, alltid med fokus på att leverera överlägsna tjänster och resultat. Genom att kombinera expertkunskap med avancerad teknik, sätter vi nya standarder inom vår sektor och bygger en hållbar framtid.

Företaget

Team Kjellin Mining & Entreprenad AB

Huvudkontor

Norra Bredåker 420B

961 98 Boden

Organisationsnummer

556949-0948